Psychoterapia systemowa       Na czym polega terapia systemowa?
                   W terapii systemowej człowiek traktowany jest jako element spójnego, samoregulującego się systemu - rodziny. W systemie tym wszystkie elementy wzajemnie na siebie wpływają. Zrozumienie trudności człowieka możliwe jest zatem jedynie w kontekście, w którym żyje, przy uwzględnieniu jego osobistych przeżyć i relacji z innymi bliskimi osobami. Podczas terapii powstają alternatywne opowieści o systemie klienta, roli problemu i rozwiązania.

Dla kogo jest przeznaczone psychoterapia systemowa?
            Podejście systemowe stosuje się nie tylko do pracy z rodziną czy parą. Jest ono z powodzeniem wykorzystywane w terapii indywidualnej. W tej sytuacji klient i jego problem nadal są rozpatrywane w kontekście systemu.

Jak wygląda w praktyce psychoterapia systemowa?
            Podczas sesji terapeuta dąży do ujrzenia sposobu w jaki klient opisuje rzeczywistość i sposobów, w jaki opisują rzeczywistość inni członkowie systemu klienta. Terapeuta wraz z klientem poszukuje możliwych sposobów dotarcia tam, dokąd klient chce zmierzać, badając jednocześnie, czy miejsce to będzie rzeczywiście dla klienta i jego systemu komfortowe; poszukują zasobów, którymi klient dysponuje. Terapeuta systemowy zadając wiele pytań zaprasza klienta do spoglądania na problem i na rozwiązanie z różnych stron.
Częstotliwość spotkań terapeutycznych określa klient, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. 
W systemowym podejściu sesje terapeutyczne są bodźcem do pewnych zmian, natomiast znacząca część pracy nad zmianą dzieje się pomiędzy sesjami. Klienci często otrzymują zadania domowe, zostają zaproszeni do przeprowadzenia eksperymentów. Podczas spotkań terapeuci korzystają także 
z ustawienia systemu w przestrzeni, odwołują się do metafor, rysunku i symboli.

Terapia par
Czym jest terapia par/małżeństw w ujęciu systemowym?
            Zadaniem terapii jest odkrywanie mechanizmów jakim podlega para oraz odkrywanie udziału obojga partnerów w ich podtrzymywaniu. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości.
W związku partnerskim mamy połączenie dwóch systemów rodzinnych (rodzin pochodzenia kobiety i mężczyzny) ze swoimi schematami funkcjonowania, światopoglądami, systemami wartości itp.  Czasami trzeba popracować nad tym, aby to połączenie działało sprawnie pozwalając zachować zarówno odpowiednią bliskość jak i dystans między małżonkami/partnerami.
Terapia par/małżeństw traktuje parę jako system, koncentruje się tym samym na relacji partnerów, 
a nie na ich indywidualnym funkcjonowaniu (praca nad własnymi zagadnieniami może odbywać się podczas terapii indywidualnej).

Dla kogo terapia par/małżeństw?
            Terapia par adresowana jest do małżeństw oraz do osób pozostających w nieformalnym związku, który doświadcza kryzysu.
Do terapeuty trafiają pary w momentach przechodzenia z jednej fazy rozwoju związku do drugiej, kiedy mają trudność w samodzielnym dokonaniu tego przejścia, w momentach kryzysowych takich jak choroba, śmierć, zdrada lub inne zdarzenia wymagające nowego przystosowania się, reorganizacji systemu.
Zdarza się, że problemy w relacji partnerów rzutują na rozwój, samopoczucie i zachowanie ich dzieci, które zaczynają stwarzać problemy wychowawcze, niekiedy zdrowotne lub edukacyjne. Niejednokrotnie rodzice zaczynają szukać wówczas pomocy psychologicznej lub terapeutycznej dla dziecka „z problemem”. Trafiając do terapeuty systemowego mają szanse dostrzec swój udział w rozwiązywaniu problemu dziecka.
Czasami zawodzi komunikacja i nie pozwala małżonkom funkcjonować w sposób satysfakcjonujący. Wtedy pomoc terapeutyczna daje szanse na odbudowanie lub poprawę komunikacji w związku.

Długość i częstotliwość sesji
            Sesja terapii pary trwa  75 minut. Spotkania najczęściej odbywają się co 2 tygodnie. Czas trwania terapii wynosi przeważnie od kilku do kilkunastu spotkań.
Pierwsze spotkania mają na celu określenie motywacji partnerów do pracy nad dokonywaniem zmian oraz wspólnego celu, do którego chcieliby zmierzać. Jeśli okazuje się, że partnerzy mają rozbieżne cele albo oczekują zmiany wyłącznie u drugiego partnera terapia pary nie jest możliwa. Wówczas osoba zmotywowana do pracy może skorzystać z terapii indywidualnej.

Terapia rodzin
Rodzina w podejściu systemowym
            W podejściu systemowym rodzina opisywana jest jako system, będący zbiorem elementów  ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie na siebie oddziaływujących. Cokolwiek wydarza się w życiu jednego członka rodziny nie pozostaje bez wpływu na pozostałych.

Dla kogo terapia rodzinna?
            Rodzina jako system przechodzi w swoim rozwoju przez kilka etapów, doświadcza różnych wpływów zewnętrznych. Często właśnie przy przechodzeniu z etapu do etapu lub też w wyniku zewnętrznych sytuacji oddziałujących na rodzinę występuje kryzys. Kryzys ten może objawiać się poprzez dysfunkcjonalne zachowanie jednego z członków rodziny (problemy wychowawcze, choroba, izolacja itp.), problemy w komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny, obniżenie satysfakcji z życia rodzinnego.

Co zyskuje rodzina dzięki terapii?
            Podczas sesji rodzina ma możliwość poznania punktów widzenia każdego ze swych członków, szukania alternatywnych znaczeń problemu oraz zachowań poszczególnych osób, rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania – pewnych przewidywalnych sekwencji zachowań 
i ich funkcji oraz przekazów przeniesionych z rodzin pochodzenia oraz sposobów komunikowania się.

Długość i częstotliwość sesji
            Sesja terapii rodzin trwa 75 minut. Spotkania najczęściej odbywają się co 2-3 tygodnie.


Popularne posty